Как да се справим с носталгията, когато живеем в чужбина

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
262

Автор: Весела Славчева

Да започнеш нов живот в чужда държава никога не е лесно. Всеки новодошъл неизбежно се сблъсква с удара от носталгията. Липсата на дома, чувството на самота, трудността да се приспособиш в новата среда са само някои от факторите, които пораждат цялостното чувство на носталгия.
Тъгата от раздялата с родното, като всяка друга болест, не може да бъде преодоляна за една нощ. Изискват се безброй усилия и време за индивидът да продължи напред и да достигне до момент, в който ще свали носталгичните си очила, за да погледне позитивно на новото начало.
Няма заобиколен път, по който се стига до така желаното установяване в чуждото общество и свикване с чуждата култура. Но има няколко стратегии, които могат да бъдат приложени, за да помогнат с по-бързото справяне с носталгията.

1. Започнете новия си живот като турист
Опознайте новата си среда. Опитайте се да не прекарвате цялото си време вкъщи, на работа или в университета. Новият ви дом предлага богата история, култура и разнообразие от места, които задължително трябва да бъдат посетени. Представете си, че сте на ваканция и по този начин ще успеете да се насладите на живота и дейностите, които ви заобикалят. Когато започнете да се чувствате добре на новото място , ще Ви бъде по-лесно да намерите приятелска среда и да се захванете с хобитата, които ви привличат.

2. Не бягайте от това, което ви кара да се чувствате неудобно
Различното може да бъде изключително плашещо за всеки новодошъл. Но вие не трябва да се опитвате да го избягвате на всяка цена, а дори обратното – бъдете смели и се изправете срещу нещата, които не ви карат да се чувствате добре. Например ако претъпканите магазини ви отблъскват, тогава прекарвайте колкото се може повече време в такива, докато свикнете с тяхната обстановка и се отпуснете.

3. Опитвайте различни видове храна
В новият ви дом разполагате с възможността да опитате разнообразни храни от цял свят. Намерете вашите предпочитани вкусове, които ще ви доставят удоволствие от храненето и ще направят ежедневието ви по-приятно.

4. Припомняйте си причината, поради която сте сменили местоживеенето
Всеки заминава да живее в друга държава в името на нещо добро – кариера, образование, любов, или просто приключение. Не забравяйте каква е била вашата причина да заминете и се замислете дали бихте били щастливи, ако сега се откажете и върнете назад. Носталгията е цената, която трябва да платим , ако искаме да продължим напред. Запомнете, че всичко, което си струва, се постига трудно.

5. Запознавайте се с нови хора
Старайте се да се запознавате с колкото се може повече нови хора. Взаимоотношенията ви с другите ще ви разсейват от еднаквото ежедневие и самотата. Не забравяйте, че някъде там има хора, които се намират в същата позиция като вас. Това, че предишните ви приятели вече ги няма наблизо, не означава, че не можете да намерите нови такива, на които да разчитате.

6. Напълно нормално е домът ви да ви липсва
Ако чувствате носталгия и сте твърде емоционално обвързани с дома си – не изпадайте в паника. Приемете това чувство, все пак чувствата са това, което ни прави хора. Позволете си да изпитвате липса към родното. Тази липсва всъщност ви свързва с вашия дом и близките ви хора там.

На последно място – не забравяйте, че без значение колко далеч сте стигнали и къде се намирате по света вашият дом и близките ви хора винаги ще очакват завръщането ви с нетърпение. Преборете се с носталгията, защото каквото и да ви предстои, лошо или добро, ще ви научи на нещо ценно.
„Животът не е предназначен да бъде живян само на едно място.“
• • •
How to cope with homesickness when living abroad
Starting a new life in a foreign country is never easy. Every newcomer inevitably faces the shock of feeling homesick. Missing your home, the sense of loneliness, and the difficulty of adapting to the new environment are just some of the factors that give rise to the overall sense of nostalgia.
The sadness of the separation with the native home, like any other sickness, cannot be overcome over one night. It requires countless efforts and time for the individual to continue forward and reach a point where they will take off their nostalgic glasses, in order to look positively on the new beginning.
There is no roundabout path that leads to the much desirable establishment in a foreign society and to the convening to the foreign culture. However, there are several strategies that can be applied to help you cope faster with homesickness.
1. Start your new life as a tourist
Explore your new environment. Try not to spend all your time at home, at work or at the university. Your new home offers rich history, fascinating culture and a variety of places which must be visited. Imagine that you are on vacation and thus you will be able to enjoy the everyday life and activities that surround you. When you begin to feel better about where you are, it will be easier to find a friendly environment and engage with the hobbies which attract you.

2. Do not run away from what makes you feel uncomfortable
The different can be extremely frightening for every newcomer. You should not try to avoid it at all costs, but do even the opposite – be brave and stand up against things that do not make you feel good. For example, if overcrowded stores repel you, then spend there as much time as possible, until you get used to their setting and relax.

3. Try various foods
You have the opportunity to try a variety of foods from all around the world. Find your favorite tastes and meals. This will bring you the pleasure of eating and will make your daily life much more enjoyable.

4. Remind yourself why you changed your place of residence
Everyone goes to live in another country in the name of something good – a career, education, love, or just an adventure. Do not forget your reason to move abroad. Moreover, think about whether you would be happy if you give up now and go back. Nostalgia is the price we have to pay if we want to move forward in our future. Remember – everything that’s worth it is difficult.

5. Meet new people
Try to get to know as many new people as possible. Your relationships with others will distract you from the usual routine and loneliness. There are people out there who are in the same place as you. The fact that your previous friends are no longer nearby does not mean you cannot find new ones to rely on.

6. It is perfectly normal to miss your home
If you feel nostalgic and you are too emotionally tied to your home – do not panic. Embrace this feeling – after all feelings are what makes us human. Allow yourself to miss your home. This actually connects you to your birthplace and your beloved ones.
Finally, do not forget that no matter how far you have gone or where you are in the world, your home and your closest people will always be waiting for you to return. Fight with the nostalgia, because whatever is going to happen, bad or good, it will teach you something valuable.
“Life is not meant to be lived in one place.”

Подкрепете развитието на българската независима медия на Острова!