България се готви да наложи повторен кредитен мораториум

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
0
191

БНБ ще спази насоките на ЕБО, Асоциацията на банките в България готви нови промени в т. нар. Ред за отсрочване
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

България е готова да наложи втори кредитен мораториум, след като втората вълна на коронавируса удари страната, а правителството взе решение за частични блокирания.

След като по-рано през деня Европейският банков орган (ЕБО) реши да активира отново своите насоки относно законодателен и незаконодателен мораториум за плащанията по кредитите, Управителният съвет на Българската народна банка обяви, че ще спазва гласуваните от ЕБО насоки за законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити. Малко по-късно от Асоциацията на банките в България обявиха, че работят по изготвяне на промени в т. нар. Ред за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“).
Измененията в документа ще бъдат изготвени в кратки срокове и ще бъдат представени на мениджмънта на централната банка. “Чрез промените в Реда за отсрочване банките в България ще предложат на клиентите си, изпитващи затруднения заради COVID-19, предоставените нови регулативни възможности за отсрочване на задължения”, се казва в изявлението.

По-рано днес стана ясно, че насоките ще действат до края на март 2021 г.

Повторното активиране ще гарантира, че заемите, които преди това не са се възползвали от мораториума за плащане, сега ще могат, коментират от ЕБО.

Ролята на банките да осигурят непрекъснат поток от заеми на клиентите остава от изключителна важност и с повторното активиране на тези насоки ЕБО признава изключителните обстоятелства на втората вълна от COVID-19. Ревизираните насоки на ЕБО, които ще се прилагат до 31 март 2021 г., включват допълнителни предпазни мерки срещу риска от неправомерно увеличаване на непризнатите загуби в баланса на банките, допълват от надзорния орган.

С продължаващото разгръщане на пандемията е от решаващо значение банките да продължат да предоставят заеми на реалната икономика, като същевременно признават всички проблеми с платежоспособността, за да гарантират, че проблемните заеми са добре отразени в техните баланси, казва още ЕБО.

Като част от повторното активиране на насоките относно законодателния и незаконодателния мораториум органът въвежда две нови ограничения, за да гарантира, че подкрепата, предоставяна от мораториумите, се ограничава до преодоляване на недостиг на ликвидност, предизвикан от новите блокади, както и че има липса на оперативни ограничения върху продължаващата наличност на кредит.

От прилагането на насоките могат да се възползват само заеми, които са спрени, отложени или намалени съгласно общия мораториум на плащанията не повече от 9 месеца, включително предварително предоставени отсрочки за плащане.

Кредитните институции се приканват да документират пред своя надзорен орган плановете си за оценка, че експозициите, предмет на общ мораториум на плащанията, няма вероятност да останат неплатени. Това изискване ще позволи на надзорните органи да предприемат подходящи действия.

ЕБО непрекъснато наблюдава използването на мораториуми и развитието на кредитното качество за заеми, ползващи се от използването на такива моратории. Заедно с включването на изискването банките да документират своите планове за оценка на вероятността от неплащане на експозиции по мораториум, тези мерки ще позволят на надзорните органи, ако е необходимо, да предприемат действия, за да гарантират подходящо признаване на загубите.

Подобряват се и изискванията на органа за оповестяване, свързани с използването на публични мораториуми, като те скоро ще бъдат публикувани, допълва органът.

Насоките на ЕБО относно законодателните и незаконодателните мораториуми за изплащане на заеми бяха публикувани на 2 април 2020 г., за да се гарантира, че банките, като същевременно поддържат сравними показатели, ще могат да предоставят отсрочки на клиентите си за плащанията заради кризата с коронавируса.

С разгръщането на пандемията от COVID-19 през юни 2020 г. ЕБО удължи датата на прилагане на своите насоки с три месеца – от 30 юни до 30 септември 2020 г., а на 21 септември обяви за постепенното им прекратяване. Сега обаче ситуацията е различна.

Investor.bg припомня, че в началото на април като реакция на началната фаза на пандемията от COVID-19 и на предприетите от различни държави членки действия, свързани с мораториум върху плащанията на кредитополучатели, Европейският банков орган прие насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с коронавирусната пандемия.

С тях се създаде общоевропейска регулаторна и пруденциална рамка по отношение възможностите за временно отлагане на плащания по задължения на кредитоспособни клиенти на банките, които изпитват временни затруднения в резултат от пандемията.

Междувременно влязоха в сила серия от мерки, предприети от БНБ, насочени към допълнително укрепване на капиталовата и ликвидна позиция на банките, опериращи в България. Целта на мерките беше да облекчи кредитополучателите и едновременно с това да съхрани капацитета на банките за предоставяне на кредити.

През септември, след анализ на ефектите от мораториумите и възможностите за нормализиране на икономическата активност и финансовото посредничество ЕБО взе решение за преустановяване на мораториумите върху плащанията.

С това решение на европейския банков регулатор, което определи рамката за целия европейския банков сектор, отпадна правната възможност БНБ да утвърждава нови такива мораториуми, аргументират се в централната банка.

Междувременно се наблюдава повторно ускорено разпространение на пандемията, което доведе до различни по обхват, дълбочина и продължителност ограничителни мерки както в България, така и в Европейския съюз.

Това отново постави на дневен ред необходимостта от разглеждане на възможността за удължаване действието на насоките на ЕБО. БНБ заедно с останалите национални надзорни органи участваше във възобновените в ЕБО дискусии по тази тема, където се анализират ефектите от подобни мерки върху икономиката и съответно върху балансите на кредитните институции.

Независимо от различните ефекти върху националните банкови системи възможността за общ подход към проблема е единствено възможният начин за спазване на пруденциалната и регулаторна рамка при третирането на експозиции, попаднали под мораториум след съответната преценка от страна на банките.

Кредитните институции трябва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на заемите. Поради това БНБ планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през месец март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година.

По статията работиха: Екип на Investor.bg , редактор Бойчо Попов
investor.bg

Подкрепете инициативата за построяване на български Православен храм в Лондон!